Ogłoszenia

DOZ S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, NIP: 676-21-75-698, BDO: 000032088, KRS: 0000058632, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 360.529.000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 360.529.000,00 zł.

Wezwanie nr 1 akcjonariuszy
25.09.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy
12.10.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy
2.11.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy
1.12.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej na koniec roku obrotowego 2020
4.12.2020 r.

DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 349 § 4 ksh, ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej na koniec roku obrotowego.

Dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 349 § 2 zd. 2 ksh, to 30.09.2020 r. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty wynosi 69 582 097,00 PLN.

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu przypadającym cztery tygodnie od daty niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż w dniu 5 stycznia 2021 r.

Dzień, według którego zostaną ustaleni uprawnieni do otrzymania zaliczki przypadać będzie siódmego dnia poprzedzającego dzień wypłaty, nie później jednak niż 30 grudnia 2020 r.

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy
17.12.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

19.01.2021 r.

Informujemy, że  w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 24.09.2020 r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, ul. Popławska 15, 02-515 Warszawa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że przez PKO BP BM będzie prowadzony rejestr akcjonariuszy w imieniu i na rzecz Spółki, a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, tj. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. PKO BP BM jest również upoważnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy. Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM upoważniona jest do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 roku prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM , do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Spółki.

Załącznik nr 6 do Umowy o prowadzenie Rejestru znajduje się poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15.02.2021 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000058635, działając na podstawie art. 7a ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza, że w dniu 09 lutego 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. z siedzibą w Amsterdamie, o umorzenie utraconych dokumentów odcinków zbiorowych obejmujących 600000 akcji na okaziciela Spółki serii A od A000001 do A600000, 205000 akcji na okaziciela serii B o numerach B000001 do B205000, 170000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C170000, 26720500 akcji imiennych serii D o numerach od D00000001 do D26720500, 4757400 akcji imiennych serii E o numerach E0000001 do E4757400, 3600000 akcji imiennych serii F o numerach F0000001 do F3600000. Spółka wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do wyżej wskazanych dokumentów, aby w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

Zawiadomienie o planowanym połączeniu spółek.
04.10.2021 r.
Załączniki znajdują się poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".
1.Plan polaczenia spolek
Zał nr 1-Bilans i RZiS DOZ
Zał nr 2-Bilans i RZIS OKW
Zał nr 3-Protokol NWZA OKW
Zał nr 4-Protokol NWZA DOZ
Zał nr 5-Osw. DOZ stan ksiegowy
Zał nr 6-Osw. spolki OKW o st. księgowym
Zał nr 7-Osw. o majatku spolki OKW

Pliki do pobrania

DOZ Załącznik nr 6 do Umowy o prowadzenie Rejestru Pobierz
DOZ 1.Plan polaczenia spolek Pobierz
DOZ Zał nr 1-Biland i RZiS DOZ Pobierz
DOZ Zał nr 2-Biland i RZiS OKW Pobierz
DOZ Zał nr 3-Protokol NWZA OKW Pobierz
DOZ Załnr 4-Protokol NWZA DOZ Pobierz
DOZ Zał nr 5-Osw. DOZ stan ksiegowy Pobierz
DOZ Zał nr 6-Osw. spolki OKW o st. ksiegowym Pobierz
DOZ Zał nr 7-Osw. o majatku spolki OKW Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ 2020 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA_PZF Cefarm Łódź_2020 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ DIRECT 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA CEFARM Lublin 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA CEFARM Łódź 2021 Pobierz