DOZ DOZ
Znajdź Aptekę

w pobliżu swojej lokalizacji

Kariera

Dlaczego
warto
pracować
w DOZ S.A.?
DOZ

Misja i wartości

apteka_doz_misjaMISJA DOZ Aptek dbam o zdrowie

W DOZ Aptekach dbam o zdrowie PACJENT jest za­wsze w CENTRUM UWAGI - ota­cza­my go naj­lep­szą opie­ką i słu­ży­my pro­fe­sjo­nal­nym do­radz­twem. Każ­de­go dnia dba­my o peł­ną do­stęp­ność le­ków, naj­lep­sze ce­ny i najwyższą ja­kość ob­słu­gi. Prze­kra­cza­jąc ocze­ki­wa­nia na­szych Pa­cjen­tów wy­zna­cza­my no­we stan­dar­dy umacniając po­zy­cję li­de­ra w bran­ży i ulu­bio­nej Ap­te­ki mi­lio­nów Po­la­ków.

WARTOŚCI DOZ Aptek dbam o zdrowie

Rozwój:

 • Po­szu­ku­je­my in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań i sku­tecz­nie je wdra­ża­my, aby za­wsze być o krok przed konkuren­cją.
 • Ro­zwi­ja­my do­stęp­ność oraz ja­kość ofer­ty i usług, aby za­pew­nić na­szym Pa­cjen­tom profesjonalną opie­kę.
 • Dba­my o wy­mia­nę wie­dzy i do­świad­czeń oraz sta­le wzmac­nia­my kom­pe­ten­cje na­szych pra­cow­ni­ków, aby mo­gli roz­wi­jać się ra­zem z na­szą fir­mą.
 • Współ­dzia­ła­jąc z kon­tra­hen­ta­mi dą­ży­my do wspól­ne­go roz­wo­ju.

Zaufanie:

 • Bu­du­je­my re­la­cje w opar­ciu o uczci­wość i sza­cu­nek.
 • Dba­my o do­stęp­ność i bez­pie­czeń­stwo te­ra­pii far­ma­ko­lo­gicz­nej dla Pa­cjen­tów.
 • Ja­sno okre­śla­my ce­le i za­da­nia, wspie­ra­my sie­bie na­wza­jem w co­dzien­nej pra­cy, dba­my o wi­ze­ru­nek fir­my bu­du­jąc za­ufa­nie po­przez od­po­wie­dzial­ne i przej­rzy­ste dzia­ła­nia.
 • Je­ste­śmy wia­ry­god­nym part­ne­rem bi­zne­so­wym, uczci­wie i ter­mi­no­wo re­ali­zu­je­my usta­le­nia.

Zaangażowanie:

 • Pra­cu­je­my z pa­sją, kon­se­kwen­cją i de­ter­mi­na­cją. Je­ste­śmy skon­cen­tro­wa­ni na re­ali­za­cji za­dań i otwarci na no­we wy­zwa­nia.
 • Od­po­wia­da­my na po­trze­by na­szych Pa­cjen­tów po­przez za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści le­ków oraz pro­fesjonal­ne do­radz­two. Dba­my o to, aby Pa­cjent był w cen­trum uwa­gi.
 • An­ga­żu­je­my pra­cow­ni­ków w klu­czo­we dla fir­my pro­jek­ty, in­spi­ru­je­my ich do dzia­ła­nia i nie­ustan­ne­go po­szu­ki­wa­nia no­wych roz­wią­zań.
 • Utrzy­mu­je­my dłu­go­trwa­łe re­la­cje bi­zne­so­we.